fb
Bencha

INTEGRITETSPOLICY

Bencha International AB

Version 1.1

2023-01-23

1. Utgångspunkter

Bencha International AB (Bencha, vi, oss) värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Vi vill att du ska ha kännedom om hur vi behandlar dina personuppgifter, om varför Bencha behandlar dina personuppgifter, om vilka som får ta del av personuppgifterna och under vilka förutsättningar, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vad gäller vår användning av cookies, se vår cookiepolicy.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Hur Bencha får tillgång till dina personuppgifter

Bencha får tillgång till dina personuppgifter genom att du själv lämnar dem till oss när du besöker vår webbplats, när du använder vår tjänst eller när du kontaktar oss i egenskap av användare eller företrädare för en kund, en leverantör eller liknande. Därtill kan vi få tillgång till dina personuppgifter genom öppna sociala medier och offentliga register.

2.2 Med vilken grund behandlar Bencha dina personuppgifter

Bencha behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller när vi har ett berättigat intresse, till exempel vid marknadsföring. Därtill kan vissa personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller med stöd av rättsliga förpliktelser.

Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för att uppnå det syfte som ligger till grund för vår insamling av personuppgifter och vi använder alltid de minst integritetskänsliga uppgifterna som vi har möjlighet att använda.

2.3 Personuppgifter som Bencha behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du själv lämnar till oss när du besöker vår webbplats eller använder vår tjänst, när du kontaktar vår kundservice eller när du kontaktar Bencha i egenskap av representant för en kund, leverantör eller likande. De personuppgifter det rör sig om är till exempel uppgift om namn, adress, ålder, e-postadress, telefonnummer och innehåll i meddelanden.

Vi kan även behandla personuppgifter som vi hämtar från öppna sociala medier och offentliga register, det kan till exempel röra uppgift om namn, arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer.

2.4 Utlämnande av personuppgifter

I de fall Bencha har uttryckligt stöd i vårt avtal med dig eller i de fall du lämnat ditt samtycke till oss kan Bencha komma att lämna ut dina personuppgifter till en utomstående tredje part.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till företag och leverantörer som Bencha har anlitat för att exempelvis tillhandahålla IT-system eller för att hantera utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden. Bencha ansvarar för den behandling av dina personuppgifter som dessa tredje parter utför. Se mer om dessa s.k. personuppgiftsbiträden under punkt 5 nedan.

Bencha kan komma att dela personuppgifter som är nödvändiga för att tillvarata våra rättsliga intressen, till exempel om vår tjänst missbrukats, eller i de fall det följer av lag eller föreskrift, till exempel av bokföringsskäl.

2.5 Vi behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Inom Bencha finns tydliga rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och vi har avtal med våra leverantörer rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt inom EU och EES. För det fall vi anlitar personuppgiftsbiträden som kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav för att skyddet för din personliga integritet ska upprätthållas på bästa möjliga sätt. Om du vill veta mer om vilka säkerhetsåtgärder Bencha har vidtagit kan du ta kontakt med oss. Kontaktuppgifter finner du längre ner under punkt 6.

2.6 Rutiner för gallring och radering

Dina personuppgifter behandlas så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som ligger till grund för Benchas behandling av personuppgifterna. Olika personuppgifter kommer därför att sparas under olika lång tid hos oss.

De personuppgifter som du lämnar till oss när du använder vår tjänst eller tar kontakt med vår kundservice lagras så länge du är aktiv användare eller har ett pågående ärende hos oss och under två år därefter.

I de fall du kontaktat oss i egenskap av representant för en kund, leverantör eller liknande lagras dina personuppgifter så länge vi har en pågående relation med den aktör som du representerar och under sex månader därefter. För det fall du inte längre är representant för den aktör som vi har en pågående relation med avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlat in från öppna sociala medier och offentliga register lagras så länge du är aktiv i förhållande till Bencha och under två år därefter.

3. Dina rättigheter

3.1 Rätt till information

När Bencha samlar in personuppgifter om dig kommer vi att informera dig om hur vi har fått del av personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa rättigheter. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss på Bencha om du har frågor eller vill lämna en begäran eller förfrågan som avser vår behandling av dina personuppgifter och/eller dina rättigheter.

3.2 Rättelse, radering, begränsning eller invändning mot vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, eller invända mot sådan behandling. För det fall du lämnar in en sådan begäran gör vi en bedömning av hur Bencha på bästa sätt kan tillmötesgå din begäran.

3.3 Registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag från Bencha avseende om vi behandlar personuppgifter om dig, och i sådant utdrag få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

3.4 Dataportabilitet

Du har även rätt att begära förflyttning av dina personuppgifter från oss och rätt att få en kopia i strukturerat maskinläsbart format på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Denna rätt kan du göra gällande för de personuppgifter som du själv lämnat till oss.

3.5 Profilering

Du har rätt att invända mot eventuella analyser av dina personuppgifter (s.k. profilering) som vi kan komma utföra syfte att rikta marknadsföring direkt till dig.

3.6 Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten återfinns på www.imy.se.

4. Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Bencha är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara hos oss.

Vi anlitar, eller kan komma att anlita underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Bencha säkerställer att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna policy.

Vi använder sociala medier i vår marknadsföring. Bencha har ett delat personuppgiftsansvar med dessa leverantörer. Detta innebär bl.a. att Bencha och respektive leverantör var för sig behandlar dina personuppgifter.

Kontakta oss enligt punkt 6 nedan om du vill veta vilka personuppgiftsbiträden vi har anlitat eller vilka sociala medier vi använder.

5. Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig: Bencha International AB, 559390-4005

Adress: Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

E-post: dataprotection@bencha.se

6. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen hittar du alltid på vår webbplats. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för hur Bencha behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig.