fb
Bencha

ANVÄNDARVILLKOR

Bencha Sweden AB

1. Allmänt

Dessa villkor gäller ditt (nedan ”Du”, ”Dig”) användande av Bencha Sweden AB:s, org. nr. 559272–6763 (nedan ”Bencha”, ”Vi”, ”Oss”) produktjämförelsetjänst (”Tjänsten”) tillgänglig via Benchas webbsida (https://bencha.se/), applikation (iOs, Android) eller via telefon (gemensamt ”Webbsidan”).

Genom att använda Webbsidan eller nyttja Tjänsten, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (nedan ”Villkoren”). Vi ber dig därför noggrant och med omsorg läsa igenom nedan så du har förstått Villkoren innan du använder Tjänsten.

Tjänsten kan endast nyttjas av personer som är över 18 år, som inte står under ett förmyndarskap eller agerar i egenskap av företrädare för företag som har en leveransadress i Sverige.

Benchas behandling av dina personuppgifter anges i vår integritetspolicy. Integritetspolicyn är en integrerad del av dessa Villkor.

2. Tjänsten vi erbjuder och dess omfattning

Bencha erbjuder Dig ett lättillgängligt och innovativt sätt att jämföra produkter utefter dina krav och referenser, samtidigt som vi värnar om en bättre värld. Oavsett om du vet vilken produkt du är intresserad av eller enbart vet vilken produktkategori du är intresserad av får du hjälp att Bencha och hitta såväl rätt produkt som rätt återförsäljare. Genom att använda Bencha kan du bläddra mellan, gilla och jämföra produkter och produktkategorier och även återförsäljare som är relevanta för dig – allt för att du ska fatta rätt beslut utifrån dina preferensramar!

Tjänsten erbjuds till Dig utan kostnad, vilket innebär att Bencha inte tar ut någon avgift.

Samtliga av de återförsäljare som anges på Webbsidan står i oberoende ställning i förhållande till Bencha, vilket innebär att Bencha inte agerar såsom huvudman, agent eller liknande för någon av dessa återförsäljare.

3. Din användning av Tjänsten

Du godkänner att användandet av Webbsidan och/eller Tjänsten endast får ske inom ramen för ändamålet med Tjänsten eller med ändamål som annars har stöd i lag. Om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor, godkänner Du att Du i samband med användandet av Webbsidan inte får publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna ha en negativ effekt på eller annars skada Benchas verksamhet och/eller Tjänsten. Vidare godkänner Du att Du inte får begränsa, hindra, störa eller stoppa någon annan användare i sitt användande av Webbsidan och/eller Tjänsten eller annars agera på ett sätt som påverkar eller kan påverka Webbsidans säkerhet.

Vid Ditt eller annan användares brott mot avsnitt 3 eller andra skriftliga förhållningsregler eller villkor som anges i dessa Villkor förbehåller Vi oss rätten att med omedelbar verkan neka Dig eller annan användare tillgång till Webbsidan och användning av Tjänsten.

4. Missbruk av Tjänsten eller Webbsidan

Vi förbehåller oss rätten att begränsa, stänga av, säga upp eller förbjuda Dig tillgång till Tjänsten om:

  • Vi anser att ditt användande orsakar problem eller risker för att utsätta Bencha för skadeståndsskyldighet;
  • Vi anser att du gör intrång i våra immateriella rättigheter och/eller tredje mans rätt;
  • Vi anser att du agerar i strid med ändamålet med dessa Villkor, andra ramverk eller policy(ies) meddelade av oss och/eller gällande rätt.

Detta avsnitt ska inte begränsa Benchas rätt att göra andra påföljder gällande gentemot Dig eller andra användare. Alla förluster, kostnader, innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde, som vi ådrar oss på grund av ditt brott mot denna bestämmelse eller Villkoren i övrigt, tjänster, applikationer och verktyg eller att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter ska du ersätta oss med fullt ut.

5. Ditt innehåll och Benchas immateriella rättigheter

5.1 Innehåll

Bencha har rätt, men ingen skyldighet, att kommersiellt använda allt innehåll Du tillhandahåller Oss eller gör åtkomligt för Oss genom Din användning av Tjänsten. Med innehåll ska i sammanhanget förstås all information, inbegripet men inte begränsat till namn, mailadress, skickade meddelande till vår support eller exempelvis hur Du interagerar med Tjänsten. Du tillhandahåller Oss eller gör åtkomligt genom Din användning av Tjänsten. Du garanterar och ansvarar för att innehållet är korrekt, inte konfidentiellt, samt att det inte gör intrång i någon materiell eller immateriell rättighet tillhörande tredje man.

Du upplåter härmed till Bencha en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, kostnadsfri, fullt överlåtbar och fullt upplåtbar rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra sådant innehåll för de syften och i de medier, kanaler, tekniker och områden som Bencha bestämmer från tid till annan. Upplåtelse ska även, i den mån inga begränsningar gäller enligt lag, omfatta dina ideella rättigheter till innehållet.

5.2 Benchas immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärkesrätt, på Webbsidan eller i relation till Tjänsten, tillhör uteslutande Oss, våra dotterbolag, licensgivare och/eller tjänsteleverantörer. All användning av Webbsidan eller Tjänsten och dess respektive innehåll, inklusive kopiering och lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav är förbjudet för andra ändamål än för icke-kommersiella ändamål och personligt bruk.

Varumärken (ex. ordmärken, logotyper) som visas på Webbsidan är registrerade varumärken vilka samtliga innehas av Bencha. Ditt användande av Webbsidan och/eller Tjänsten ska inte förstås såsom en direkt eller indirekt licens eller rättighet att använda något av Benchas varumärken, om inte annat har skriftligen avtalats mellan Dig och Oss.

6. Vårt ansvar och ansvarsbegränsningar

Bencha strävar efter att erbjuda dig en Tjänst i världsklass och har därför som mål att upprätthålla god tillgång och säkerhet till Webbsidan och Tjänsten. Bencha kan dock inte garantera att Webbsidan eller Tjänsten är tillgänglig utan avbrott.

Webbsidan tillhandahålls i befintligt skick (eng. as is). Uppdateringar av innehåll, funktionalitet etc. kan komma att ske från tid till annan, vilket innebär att vissa funktioner i Tjänsten kan hållas utom tillgänglighet, vilket du accepterar ligger utanför Benchas kontroll.

Bencha kan inte garantera att Vår Webbsida eller Vår Tjänst alltid ger ett korrekt resultat. Allt användande sker på egen risk och Bencha tar inte ansvar för det eller de beslut Du fattar med stöd av Tjänsten eller Webbsidan.

Vi (inklusive närstående bolag, företrädare, tjänstemän, anställda, ombud) ska inte, såtillvida inte annat följer av tvingande lag, i något fall ansvara gentemot Dig för indirekta skador. Indirekta skador ska i detta sammanhang förstås såsom, men inte vara begränsat till, förlust i näringsverksamhet, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende eller för andra skador som vi inte rimligen kunnat förutse och vilka direkt eller indirekt har orsakats av:

  1. Din användning av Tjänsten eller att du inte har kunnat använda den;
  2. Försening eller avbrott i Tjänsten;
  3. Virus eller annan skadlig mjukvara som sprids genom att du kopplar upp dig mot eller länkar till Tjänsten;
  4. Tredje mans innehåll, agerande eller passivitet, innefattande skador som har orsakats av återförsäljare eller annan tredje part;
  5. Avstängning eller annan åtgärd som vidtas av Bencha i relation till Ditt användande av Tjänsten (se ovan).

Vidare och i tillägg till ovan, är Bencha inte ansvariga för något på Webbsidan tillgängligt och/eller nedladdningsbart material (inklusive följdskador till följd av sådant material) eller sådan förlust eller skada som uppstår som ett led i mellanhavanden mellan Dig och återförsäljare som du kommer i kontakt med vid användandet av Tjänsten.

Vi är heller inte ansvariga för underlåtelse att leverera Tjänsten eller uppfylla några andra åtaganden enligt Villkoren när underlåtelsen beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, pandemi eller epidemi, myndighetsbeslut, översvämning, storm, upplopp eller liknande oroligheter, krig, terrorism etc.

Oavsett om Vi, och i motsats till ovan, skulle anses ansvariga så är Benchas ansvar gentemot Dig eller tredje part begränsat till SEK etthundra (100 kr).

Denna bestämmelse ska inte begränsa Benchas ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller Benchas ansvar enligt tvingande lag.

7. Allmänna bestämmelser

7.1 Uppdatering av Villkoren

Den version av Villkoren som gäller för ditt användande av Tjänsten är den version som finns tillgänglig på Webbsidan vid tidpunkten för ditt användande av Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att ändra, upphäva eller utesluta hela eller delar av Villkorens innehåll och/eller utformning efter behov, samt innehållet och/eller utformningen av Tjänsten utan att på förhand meddela Dig. De ändrade villkoren ska börja gälla automatiskt trettio (30) dagar efter att de tillhandahålls via Webbsidan. Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt användande av Tjänsten eller Webbsidan, men genom att fortsätta använda Tjänsten och/eller Webbsidan godkänner du uppdaterade versioner av Villkoren.

Information om när Villkoren senast uppdaterades anges i dokumentets översta högra hörn. Om Du önskar en kopia av nuvarande eller tidigare version av Villkoren ber vi Dig kontakt Oss på följande mejladress: hello@bencha.se

7.2 Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa Villkor är ogiltiga eller döms ut såsom verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte inverka på återstående bestämmelsers giltighet.

7.3 Passivitet

Om Vi avstår från att vidta åtgärder om du eller annan bryter mot dessa Villkor och/eller av Oss andra meddelade villkor tillgängliga via Webbsidan ska inte innebära att vi avstår från våra rättigheter att vidta åtgärder med anledning av andra eller liknande avtalsbrott. Vi åtar oss inte att vidta åtgärder med anledning av samtliga brott mot Villkoren.

7.4 Tvistelösning

Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren eller sådana krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av tolkning eller tillämpning av Villkoren. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första och sista instans.

7.5 Fullständig reglering

Villkoren jämte vår integritetspolicy som finns tillgängliga på Webbsidan utgör hela avtalet mellan Oss och Dig, och ersätter samtliga muntliga och/eller skriftliga tidigare överenskommelser och avtal mellan oss.

7.6 Kontaktuppgifter

Meddelanden enligt dessa Villkor ska lämnas genom att kontakta hello@bencha.se

7.7 Bolagsinformation

Bencha Sweden AB är registrerat med säte i Stockholm.

Registrerat kontor: Kungsgatan 28, 111 35 Stockholm.

Org. nr: 559272–6763

Kontakta kundservice här: hello@bencha.se